Hotarare AGOA 24 04 2019

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din 24.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ( AGOA ) S.C. METAL-LEMN S.A., convocată şi întrunită statutar la prima convocare din data de 24.04.2019, ora 1­­­4­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­00,  la sediul societăţii, cu un cvorum de 95,0535% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv şi ale legislaţiei române aplicabile, a hotărât următoarele:

1)Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2018 pe baza discuţiilor în Adunarea Generală şi a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar;

2)Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a distribuirii profitului conform repartizării propuse în situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2018, astfel că după constituirea rezervei legale, profitul rămâne nerepartizat;

3)Prorogarea acestui punct de pe ordinea de zi privind descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2018 pentru următoarea convocare AGOA, întrucât acţionarii prezenţi reprezentând 95,0535% din capitalul social se abţin, fiind incidente prev. pct. 1 ale Art. 126 din Legea societăţilor nr. 31/1990;

4)Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2019;

5)Aprobarea prin vot secret privind prelungirea mandatului auditorului financiar, S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L. cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 42, bl.6A, ap.15, jud. Dolj, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J16/410/2003, CUI 15313758, nr. CAFR  351/2003, reprezentată legal de Petrescu Simona şi se fixează durata minimă de 1 an de zile a contractului de audit.

6) Aprobarea datei de 16.05.2019 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor Art. 106 coroborat cu Art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piață, pentru identificarea actionarilor asupra carora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generala Ordinară a acționarilor și aprobarea datei de 15.05.2019 ca Ex–Date, în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

7) Aprobarea imputernicirii Dlui. Mitrache Gigi, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa in numele Societatii și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârea prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a fost întocmită şi semnată astăzi 24.04.2019, la sediul societăţii S.C. METAL- LEMN S.A., în 3( trei ) exemplare originale.                                                                                                                                                                                                                                   Preşedintele CA,
Mitrache Gigi

2019-05-06T12:14:03+00:00 De |Stiri|