Convocator AGOA 24 25 04 2019

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al S.C. METAL – LEMN S.A. cu sediul în Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dolj cu nr. J16/1396/1991, având CIF RO2319619 şi capital social subscris şi vărsat de 7.725.454,50 lei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (denumită în continuare AGOA) pentru data de 24.04.2019, ora 14­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­00, având loc la sediul societăţii mai înainte amintit.

La AGOA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, ţinut de SC Depozitarul Central SA Bucureşti la sfârşitul zilei  11.04.2019, considerată dată de referință.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezentă, a doua AGOA va avea loc în data de 25.04.2019, ora 14­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­00, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

ORDINEA DE ZI AGOA:

1)Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2018 pe baza discuţiilor în Adunarea Generală şi a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar;

2)Aprobarea distribuirii profitului conform repartizării propuse în situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2018;

3)Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2018;

4)Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2019;

5)Desemnarea / prelungirea mandatului auditorului financiar şi fixarea duratei minime a contractului de audit;

6)Aprobarea datei de 16.05.2019 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor Art. 106 coroborat cu Art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piață, pentru identificarea actionarilor asupra carora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generala Ordinară a acționarilor și aprobarea datei de 15.05.2019 ca ca Ex–Date, în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

7) Aprobarea imputernicirii Dlui. Mitrache Gigi, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa in numele Societatii și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârea prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

Acţionarii beneficiază de drepturile prevăzute la art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și la art. 92 alin (2) – (3) din Legea 24/2017.

Aceste drepturi sunt detaliate pe website-ul societății www.metallemn.ro și pot fi exercitate numai în scris ( transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele pe ordinea de zi a AGOA, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, împreună cu acte care permit identificare acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la data  publicării convocării, cu mențiunea scrisă clar ” Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţinarilor din data de 24/25.04.2019 „. Întrebările acţionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, iar răspunsurile vor fi transmise acţionarilor sau publicate pe site-ul societăţii pana la data de 19.04.2019.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia acţionarilor interesaţi, la sediul societăţii din Craiova, bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj și pe site-ul societății  www.metallemn.ro începând cu data de 22.03.2019 a convocării Adunării Generale, între orele 14:00 şi 16:00 în zilele lucrătoare. La  cerere, acţionarilor li se vor elibera copii contra cost de pe aceste documente.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii pot participa la ședința Adunării Generale, personal sau prin reprezentanți, pe bază de împuternicire specială sau  generală, în condițiile prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/ 2018.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 si Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății. Împuternicirile înainte de prima lor utilizare se depun la adresa sediului societății cu 48 ore înainte de adunarea generală, fax: 0251439042 sau e–mail: metallemncraiova@yahoo.com, în copie cuprinzând mențiunea ,,conform cu originalul’’, sub semnătura reprezentantului. Împuternicitul nu poate fi substituit de  o altă persoană. Nu poate fi acordată împuternicire unei alte persoane aflată în conflict de interese.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 19.04.2019 la adresa societății, respectiv adresa de e-mail: metallemncraiova@yahoo.com, cu mențiunea scrisă clar ” Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2019 „.

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Mitrache Gigi

2019-05-06T12:15:02+00:00 De |Stiri|